ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen, live trainingen, coaching, mastermind, consultancy en online cursussen die door Oh, pretty picture! worden georganiseerd en aangeboden via deze site https://ohprettypicture.nl. Deelnemers die een ticket kopen voor live evenementen, live trainingen, coaching, mastermind, consultancy of een online cursus gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1.1 Foto academie online is onderdeel van Oh, pretty picture!,  gevestigd te Lunteren, aan de Bisschopweg 67 (6741LD)

1.2 De klant: De wederpartij van Oh, pretty picture!, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3 Producten en diensten: Alle door Oh, pretty picture! U aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.

1.4 Bestelling: een opdracht aan Oh, pretty picture! om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen Oh, pretty picture! en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Website: de website van Oh, pretty picture! inclusief opvolgende pagina’s.

1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van Oh, pretty picture!, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Oh, pretty picture! van toepassing.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Oh, pretty picture! worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Oh, pretty picture! ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten en voorwaarden deelname online cursussen, trainingen, events, retreats en consultancy trajecten

3.1 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events en de consultancy trajecten die ik aanbied.

3.2 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een de klant doorOh, pretty picture!

Oh, pretty picture! is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.3 In mijn online cursussen, trainingen, events, mastermind en coaching sessies deel ik mijn kennis, ervaring en tools m.b.t. fotografie, branding, content creatie en social media marketing. Zelf moet je naast het volgen van de online cursussen, trainingen, events, mastermind, coaching en consultancy gesprekken voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn online cursussen, trainingen, events, mastermind, coaching en/of consultancy, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn online cursussen, trainingen, mastermind, coaching, events en consultancy met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van de online cursus, training, mastermind, coaching, events en consultancy voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina’s die gaat over de desbetreffende online cursus, training, mastermind, coaching, events of consultancy gaan.

3.4 Coaching, mastermind en consultancy gesprekken kan je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van 1 jaar na aanschaf van het online cursus, of training plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het gesprek en kan het dus niet ingehaald worden. Je bent dan 100% van het bedrag verschuldigd.

3.5 Wanneer je als deelnemer van de Oh, pretty picture! Mastermind of Coaching niet aanwezig kunt zijn bij één van de onderdelen van het traject is het niet mogelijk om deze te annuleren of op een later moment in te halen en wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om iemand anders deel te laten nemen middels jouw deelname aan de Marlou’s Mastermind of Coaching.

3.6 Je kunt je deelname aan een bijeenkomst, event of live training verplaatsen naar een andere al geplande datum m.u.v. de mastermind. Dat is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna wordt tussen een maand voor aanvang van de bijeenkomst en een week voor aanvang van de bijeenkomst 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Neem hiervoor contact op eveline@ohprettypicture.nl. Tenzij anders is aangegeven en is gecommuniceerd. Het is wel mogelijk om iemand anders deel te laten nemen met jouw ticket (toegangsbewijs). Dit dien je zelf te regelen, zie 2.8. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

3.7 Wanneer je als deelnemer aan een meerdaags live training, of event, voor een van de dagen verhinderd bent, is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. En ook als je zelf niet verschijnt, is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Tenzij je alle dagen niet aanwezig kunt zijn en dit tussen een maand voor aanvang van de eerste live training of event waarvoor je een ticket hebt gekocht is gecommuniceerd m.u.v. Oh, pretty picture! Mastermind traject. Zie 3.8. Tenzij anders is aangegeven en is gecommuniceerd.

3.8 Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een live training of event, waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders m.u.v. Oh, pretty picture! Mastermind en het 1-1 Coaching traject. Neem in dit geval contact op via eveline@ohprettypicture.nl, zodat ik weet wie er voor jou in de plaats komt en zal deelnemen aan de live training of event. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Ik zal jouw ticket niet voor jou doorverkopen.

3.9 Wanneer een live training of event door omstandigheden niet kan doorgaan zal ik elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig live training of event. Ik zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie. Indien de datum en/of locaties van een evenement worden aangepast geeft dit de deelnemer geen recht op restitutie, wel op een ticket voor een gelijkwaardig live training of event binnen 12 maanden.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, verzekeringskosten, wettelijke bijdragen en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 Voor bestellingen van producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

4.3 Voor bestellingen van producten buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde  verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten.

4.4 Oh, pretty picture! kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces (in een keer of in termijnen). Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de online cursus, training, coaching, mastermind, events of consultancy de verplichting tot betaling bestaan. Aan de bestelling van een de klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Betaling is mogelijk door:

  1. iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
  2. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door Oh, pretty picture! te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden of de dienst zal worden geleverd.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. De klant geeft Oh, pretty picture! toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Oh, pretty picture!

5.4. De maandelijkse betaling van de membership en termijn optie werkt via een automatische incasso. Uw membership wordt automatisch voor u verlengd zodat u hier verder geen omkijken meer naar zult hebben.

5.5 U kunt de automatische incasso van uw membership per maand stopzetten. Van de termijn betalingen kunt u de automatische incasso niet stop zetten. Op het moment dat u als klant de membership wilt stop zetten hoeft u alleen maar een mail te sturen aan eveline@ohprettypicture.nl en dan wordt uw abonnement kosteloos geannuleerd. Er geld een opzeg termijn van een maand. Indien u per jaar betaald kunt u niet per maand opzeggen.

5.6 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om een consultancy, mastermind of coaching gesprek af te zeggen, deelname te ontzeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het gesprek moet wel binnen de duur van de online cursus, training, coaching, mastermind, event plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. Trainingsdagen als onderdeel van een online cursus, training, coaching, mastermind of event kunnen als gevolg van wanbetaling niet worden ingehaald.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

5.7 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

5.8 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.9 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.


Artikel 6. Levering

6.1 Bij aanschaf van een van de online diensten of producten streeft Oh, pretty picture! ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren. Hiertoe is Oh, pretty picture! echter niet verplicht.

6.2 Oh, pretty picture! streeft ernaar om fysieke producten binnen een (1) werkdag (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Oh, pretty picture! echter niet verplicht.

6.3 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Oh, pretty picture! kan worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

6.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Oh, pretty picture! zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Oh, pretty picture! verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren, omruilen of annuleren van producten

8.1 Iedere bestelling van een dienst of product kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan eveline@ohperttypicture.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Oh, pretty picture! het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Oh, pretty picture! zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

8.2 Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de klant betalingsplichtig. Oh, pretty picture! is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.

8.3 Mocht je ontevreden zijn over de online cursussen, trainingen, events, coaching, mastermind of online consultancy of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

8.4 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event, consultancy, coaching of mastermind aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.5 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.6 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

8.7 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode betreffende online cursussen

Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie voor mijn online cursussen. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van een online cursus je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan eveline@ohprettypicturenl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen (online) cursusmateriaal in te leveren. Dit is enkel mogelijk bij online cursussen waarbij niet in 1x al het cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld. Annulering van een traject zoals de Mastermind of Coaching is niet mogelijk nadat de startdatum is verstreken, zie hiervoor ook 2.4 en 2.5.

8.8 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan een online cursus te annuleren en moet je het volledige bedrag betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien Oh, pretty picture! aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Oh, pretty picture! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Oh, pretty picture! is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien Oh, pretty picture! aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Oh, pretty picture! beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van Oh, pretty picture! is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Oh, pretty picture! geldende eigen risico, in voorkomend geval.

9.5 Oh, pretty picture! is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

9.6 Oh, pretty picture! sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Oh, pretty picture! bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oh, pretty picture! of haar leidinggevende ondergeschikten.

9.8 Alle online curssusen, trainingen, coaching, mastermind en events zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel met jouw bedrijf te benutten. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.

9.9 Alle producten en diensten die ik aanbiedt zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de online cursussen, trainingen, events, coaching, mastermind, consultancy, of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events, consultancy, producten, plugins, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of  handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.


Artikel 10. Vrijwaring

10.1 Oh, pretty picture! zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Oh, pretty picture! jegens de klant is.

10.2 De klant vrijwaart Oh, pretty picture! tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Oh, pretty picture! bedingen.

10.3 De klant vrijwaart Oh, pretty picture! volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen,


Artikel 11. Overmacht

11.1 Oh, pretty picture! heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Oh, pretty picture! gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van Oh, pretty picture! verboden om de doorOh, pretty picture! verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Oh, pretty picture!

12.3 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus, event, training, coaching, mastermind tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.


Artikel 13. Materialen en licenties

13.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

13.2 Het kan zijn dat ik plugins van derden aanbeveel en/of dat ik je plugins laat gebruiken. Ik treed voor die plugins altijd op als bemiddelende partij en ben daarom nooit partij in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de plugins. De algemene voorwaarden van de aanbieders van de plugins zijn van toepassing op het gebruik van de plugins. Ik raad je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen. De aanbieders van de plugins kunnen naar gelang de keuze van de plugin en pakket kosten in rekening bij je gaan brengen.


Artikel 14. Klachten

14.1 Mocht je ontevreden zijn over de online cursussen, trainingen, events of online consultancy of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

14.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event, consultancy aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

14.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 15. Geheimhoudingen/Privacy

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 De persoonlijke gegevens die Oh, pretty picture! via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Oh, pretty picture! houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
  2. zullen Oh, pretty picture! en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden
17.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

17.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.